EdgeConnect Web UI Prior to 8.1.7.x Allows CSRF via JSON